Raporty

WRZESIEŃ-LISTOPAD 2022: Badania dotyczące rynku pracy  wsparcie działalności Związku Pracodawców Business Centre Club w dialogu społecznym


Raport Business Centre Club: Różnice w postrzeganiu rynku pracy i rozwoju kariery przez pracowników i pracodawców

Stabilność zatrudnienia ma fundamentalne znaczenie dla działalności przedsiębiorstw. Wpływa na możliwości wytwórcze, jakość produktów i usług, potencjał rozwojowy, a także relacje
z otoczeniem biznesowym. W związku z luką demograficzną oraz strukturalną luką kompetencyjną (pracownicy oferują inne umiejętności niż te, których potrzebują pracodawcy), od kilku
lat firmom trudno jest pozyskać i zatrzymać u siebie pracowników.


Raport Business Centre Club: Podstawy prawne dla transformacji cyfrowej miejsc pracy

Przedmiotem badania jest ustalenie, jakie są bariery dla cyfryzacji w polskich przedsiębiorstwach oraz w jaki sposób polski Prawodawca powinien udzielać wsparcia prawnego i finansowego na rzecz rozwoju cyfryzacji.


Raport Business Centre Club: Gotowość cyfrowa przedsiębiorstw

Okres pandemii COVID-19 wymusił na pracodawcach wprowadzanie poważnych zmian w zakresie cyfryzacji i organizacji pracy. Zmiany dotknęły szeregu obszarów, począwszy od kwestii technicznych procesu pracy, na zmianach dotyczących
organizacji i form zatrudnienia skończywszy.


Raport Business Centre Club: Praca zdalna

Przedmiotem badania jest sprawdzenie w jakim zakresie i przy użyciu jakich narzędzi obecnie jest stosowana praca zdalna
i hybrydowa, a także jakie są oczekiwania przedsiębiorców względem regulacji pracy zdalnej.


Raport Business Centre Club: Cyfryzacja przedsiębiorstw – oczekiwania

Ustalenie jakie są oczekiwania przedsiębiorców względem sektora rządowego oraz stowarzyszeń przedsiębiorców (także BCC) w procesie wdrażania cyfryzacji, w tym wsparcia: szkoleniowego,
finansowego oraz prawnego.


Raport Business Centre Club: Nastawienie pracodawców do szczepienia pracowników przeciw COVID-19

Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na całą gospodarkę i społeczeństwo. Jej rozwój i przebieg ograniczył funkcjonowanie wielu branż oraz wprowadził liczne restrykcje dotyczące działalności handlowej i usługowej. Obecnie, do szczepień mogą przystąpić wszyscy chętni bez względu na wiek i rodzaj zatrudnienia.


Raport Business Centre Club: Postawa pracowników wobec zatrudniania osób w wieku przed- i emerytalnym

Prognozy demograficzne pokazują, że ok. 2050
roku osoby starsze niż 55-letnie będą stanowić
prawie połowę populacji Polski. Trend w tym kierunku
jest już wyraźnie widoczny.


Raport Business Centre Club: Postawa pracodawców wobec zatrudniania osób w wieku przed- i emerytalnym

Na polskim rynku pracy coraz dotkliwiej daje
się odczuć brak wykwalifikowanych pracowników.
Przedsiębiorcy mają świadomość, że zmiany
demograficzne będą miały coraz większy wpływ
na sposób i wyniki funkcjonowania firm.


Raport Business Centre Club: Przyczyny zatrudniania cudzoziemców

Migracja wojenna postawiła polski rynek pracy przed ogromnym wyzwaniem wyłączenia do niego pracowników z Ukrainy. Stała się równocześnie szansą na uzupełnienie niedoborów kadrowych w wielu przedsiębiorstwach.


Raport Business Centre Club: Preselekcja kandydatów do pracy ze względu na płeć oraz aspekt nieuświadomionych uprzedzeń

Celem badania jest określenie powodów dotyczących
preselekcji ze względu na płeć kandydatów
i kandydatek. Dodatkowo, zostaną określone stanowiska,
w przypadku których dokonuje się preselekcji
ze względu na płeć.


Raport Business Centre Club: Znaczenie płci oraz nieuświadomionych uprzedzeń w procesie zatrudniania na równoważne stanowiska

Celem badania jest próba identyfikacji nierównowagi
dotyczącej warunków zatrudnienia proponowanych
kobietom i mężczyznom. Pozytywny
wynik hipotezy umożliwiłby przeprowadzenie
pogłębionej analizy opisywanego zjawiska.


Raport Business Centre Club: Znaczenie płci oraz nieuświadomionych uprzedzeń przy ustalaniu warunków pracy

Badanie ma określić mechanizmy dotyczące
potencjalnych zachowań rekruterów uzależniających
płacowe i pozapłacowe warunki w zależności
od płci kandydatów do pracy. Oprócz tego,
celem analizy jest również weryfikacja czy, a jeśli
tak, to w jakim stopniu, różnicowane są parametry
pracy w zależności od płci.


Raport Business Centre Club: Gotowość pracowników i pracodawców na jawność wynagrodzeń w organizacjach

Unia Europejska proponuje rozwiązania zwiększające
powszechną dostępność do wiedzy
o wynagrodzeniach w firmach m.in. poprzez
publikowanie widełek płac w ogłoszeniach
o pracę.


Raport Business Centre Club: Minimalne wynagrodzenie w ocenie pracowników

Według informacji opartych na danych GUS płacę
minimalną otrzymuje około 2,2 mln Polaków.
Pełni ona jednocześnie funkcje społeczną i ekonomiczną.
Ze względu na tę dwoistość, instytucja
ta narażona jest na zróżnicowane oczekiwania
poszczególnych interesariuszy. Dotyczy to
postrzegania jej roli w odniesieniu do poziomu
zarobków, rozwoju przedsiębiorstw, wzrostu
gospodarczego, poziomu bezpieczeństwa socjalnego,
a także samego sposobu jej stanowienia.


Raport Business Centre Club: Minimalne wynagrodzenie w ocenie pracodawców

Płaca minimalna pełni jednocześnie funkcje społeczną
i ekonomiczną. Ze względu na tę dwoistość,
instytucja ta narażona jest na zróżnicowane
oczekiwania poszczególnych interesariuszy,
w zależności od postrzegania jej roli w rozwoju
gospodarczym, wzroście poziomu życia czy
w odniesieniu do samego sposobu jej stanowienia.


LUTY-MARZEC 2021: Analizy rynku pracy w dobie pandemii na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19


rozwiazania-prawne-a-zawody-krytyczne-i-deficytowe

Raport Business Centre Club: Rozwiązania prawne a zawody krytyczne i deficytowe

Nasilające się problemy rynku pracy, które uwypukla kryzys pandemiczny, grożą obniżeniem konkurencyjności polskiej gospodarki. W tej sytuacji konieczne są zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu instytucji państwowych oraz obszarach kształcenia zawodowego i polityki imigracyjnej.


stosunek-przedsiebiorcow-do-zawodow-krytycznych-i-deficytowych

Raport Business Centre Club: Stosunek przedsiębiorców do zawodów krytycznych i deficytowych

32% – tylu pracodawców nie było w stanie obsadzić części wakatów w swoich firmach z powodu braku wykwalifikowanych pracowników. Branże, w których prowadzone są rekrutacje pomimo pandemii, w coraz większym stopniu muszą liczyć się ze zjawiskiem strukturalnego bezrobocia.


raport10-bcc-sklonnosc-przedsiebiorcow-do-zwiększania-zatrudnienia-po-pandemii-covid-19

Raport Business Centre Club: Skłonność przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia w okresie po pandemii COVID-19

O kształcie polityki zatrudnienia firm po zakończeniu kryzysu zdecydują dwa czynniki – wzrost sprzedaży oraz sytuacja rynkowa. Niewielu pracodawców decyzje w tej sprawie będzie opierać na finansowaniu ze strony państwa lub banków.


potrzeby-edukacyjne-przedsiębiorco-w-okresie-po-epidemii-covid-19

Raport Business Centre Club: Potrzeby edukacyjne przedsiębiorców okresie po epidemii COVID-19

Know-how i kompetencje to kluczowe zasoby, które pomagają funkcjonować firmom w warunkach kryzysu. Największe znaczenie w obecnej sytuacji ma zdobywanie nowej wiedzy z obszarów zarządzania, prawa i psychologii.


zatrudnianie-cudzoziemcow-jakich-zmian-oczekuja-firmy-w-czasie-epidemii-covid-19

Raport Business Centre Club: Zatrudnianie cudzoziemców – jakich zmian oczekują firmy w czasie epidemii COVID-19?

Pandemia COVID-19 powinna być punktem wyjścia do zreformowania systemu zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Do rozwiązania są takie problemy jak długi okres oczekiwania na załatwienie procedur formalnych, jakość komunikacji z urzędami i szybko zmieniające się przepisy.


zatrudnienie-cudzoziemcow-w-czasie-covid-19

Raport Business Centre Club: Zatrudnienie cudzoziemców w czasie COVID-19

Pandemia, która zwiększyła poziom bezrobocia, zmniejszyła także zapotrzebowanie na pracę świadczoną przez cudzoziemców. Z kształtujących się trendów na rynku pracy wynika jednak, że zagraniczni pracownicy są coraz bardziej potrzebni w różnych sektorach polskiej gospodarki.


sklonnosc-przedsiebiorcow-do-zatrudniania-obcokrajowcow

Raport Business Centre Club: Skłonność przedsiębiorców do zatrudniania obcokrajowców

Prawie trzy czwarte przedsiębiorców, korzystających z pracy obcokrajowców, ocenia ich kompetencje zawodowe tak samo, jak umiejętności ich polskich kolegów. Wysokie oceny dotyczą także jakości pracy cudzoziemców, poziomu ich zaangażowania oraz zdolności do pracy zespołowej.


dostosowywanie-sie-podmiotow-rynku-pracy-do-zmian-zwiazanych-z-epidemią-covid-19

Raport Business Centre Club: Dostosowywanie się podmiotów rynku pracy do zmian związanych z epidemią COVID-19

Kryzys pandemiczny zachwiał pozycją prywatnych instytucji rynku pracy. Trzy czwarte ankietowanych potwierdza, że pogorszyła się ich sytuacja finansowa, a w przypadku dwóch trzecich zmniejszyły się możliwości organizacyjne w zakresie pozyskiwania i realizacji zleceń.


raport_4

Raport Business Centre Club: Jakiego zaplecza potrzebują agencje pracy, aby pomagać w walce z kryzysem gospodarczym?

Współpraca instytucji rynku pracy z państwowymi urzędami pozwoli na podjęcie skutecznej walki z rosnącym bezrobociem. W tym celu należy jednak usunąć szereg przeszkód, które ograniczają możliwości efektywnej współpracy takich instytucji.


Raport Business Centre Club: Pozaprawne bariery związane z zatrudnianiem w okresie COVID-19

Zbyt długi czas wydawania decyzji administracyjnych to obecnie największy problem dla przedsiębiorców (90,1%). Kłopotów związanych z wolnym tempem pracy urzędów jest jednak znacznie więcej. Raport Business Centre Club opisuje największe trudności pozaprawne, na jakie natrafiają firmy w czasie pandemii COVID-19. Przedstawia także propozycje możliwych rozwiązań.


Raport Business Centre Club: Jakich zmian w prawie pracy oczekują pracodawcy w związku z epidemią COVID-19?

Subwencje, mikropożyczki i zwolnienia ze składek na ZUS to nie wszystko. Przedsiębiorcy potrzebują także zmian w prawie pracy, by móc ograniczyć ryzyko bezrobocia. Raport Business Centre Club zawiera wskazówki dotyczące pożądanych zmian w przepisach.


Raport Business Centre Club: Ograniczenia legislacyjne związane z zatrudnianiem w przedsiębiorstwach w okresie COVID-19

Prawie 75% przedsiębiorców ocenia, że pandemia w negatywny sposób wpłynęła na ich działalność. Jakie zmiany można wprowadzić w tej sytuacji, by utrzymać miejsca pracy? Odpowiedź na to pytanie przynosi raport opracowany przez Business Centre Club.