Projekt UE

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Celem głównym projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zwiększenie potencjału reprezentatywnego partnera społecznego – Związku Pracodawców Business Centre Club (ZP BCC) w podejmowaniu działań dotyczących reprezentacji interesów pracodawców. Badania planowane w ramach projektu odnoszą się do pięciu najistotniejszych zdaniem ZP BCC obszarów rynku pracy, które wymagać będą wdrożenia istotnych modyfikacji lub opracowania nowych rozwiązań w związku z wystąpieniem COVID-19:

  1. Identyfikacja i analiza, związanych z rynkiem pracy, możliwych i prewencyjnych procedur antykryzysowych działających automatycznie w sytuacjach nagłych oraz barier, jakie mogą pojawić się w zatrudnieniu po ustaniu epidemii wirusa COVID-19 i środków zmierzających do ich eliminowania.
  2. Instrumenty i środki mające na celu aktywne zaangażowanie agencji pracy i innych podmiotów prywatnych (agencji rekrutacyjnych i rozwojowych) w walkę z kryzysem gospodarczym oraz analiza przemian na rynku pracy w odniesieniu do zawodów i kwalifikacji pracowników na przykładzie analiz przeprowadzonych w agencjach pracy.
  3. Polityka migracyjna rynku pracy w związku z COVID-19
  4. Badania sygnalne dotyczące wpływu COVID-19 i działań rządu na decyzje przedsiębiorstw dotyczące zatrudniania oraz zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności niezbędne w nowej sytuacji.
  5. Analiza, z uwagi na wystąpienie COVID-19, wspólnotowego rynku pracy pod kątem wzrostu zapotrzebowania na pracowników należących do zawodów krytycznych oraz deficytowych wewnątrz krajów członkowskich UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz wypracowanie środków/mechanizmów zachęcających do podejmowania w Polsce tego rodzaju pracy.

Elementem projektu będzie promocja wyników badań oraz powstanie witryny (w postaci autonomicznego portalu) poświęconej zmianom w gospodarce wynikającym z wystąpienia COVID-19.

Wartość projektu: 437 500 zł
Wkład Funduszy UE: 357 239 zł